بایگانی

من آنچه نبشتم از این ابواب حلقه در گوش باشد و از عهدهٔ آن بیرون توانم آمد.
تاریخ بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی

اشاره: آنچه در ادامه می‌آید فهرست نوشته‌هایی است که از زمستان ۱۴۰۱ در این وب‌نوشت منتشر شده است. نام‌ونشان صفحات جانبی نیز در انتها آمده است.

سال ۱۴۰۲

دی
در بایستگی بازویرایی مناقب العارفین

آذر
درنگی در ترجمهٔ کتاب من و مولانا

مهر
خانه‌ای با ورودی کوتاه
گزارشی از مقالۀ «سیبویه؛ زبان‌شناس و دستورنویس»

تیر
ولادتی دشوار

خرداد
گزارشی از مقالۀ «فواید و قواعد ساده‌نویسی»

اردیبهشت
راهنمای دستورخط عربی در فارسی

فروردین
خدای‌خوانی (۱۰ و پایانی)؛ ترجمۀ لفظ «مَعَ»
خدای‌خوانی (۹)؛ ترجمۀ جارومجرور «لي»
خدای‌خوانی (۸)؛ ترجمۀ حرف شبیه به فعل «إنَّ»
خدای‌خوانی (۷)؛ جایگاه گروه قیدی در جمله
خدای‌خوانی (۶)؛ ترجمۀ مناسب جار و مجرور و مفعول‌به
خدای‌خوانی (۵)؛ ترجمۀ حرف جر «بـ»
خدای‌خوانی (۴)؛ ترجمۀ فعل نهی «لا تَحمِل»
خدای‌خوانی (۳)؛ ترجمۀ فعل نهی «لا تُؤاخِذ»

خدای‌خوانی (۲)؛ ترجمۀ فعل امر «أَفرِغ»
خدای‌خوانی (۱)؛ ترجمۀ فعل امر «قِ»

خدای‌خوانی؛ درآمد (+فهرست)

سال ۱۴۰۱

اسفند
کتاب صوتی هم ویراستار می‌خواهد
در مصائب ویرایش کاغذی

بهمن
نحوۀ درج همزۀ وصل در وُرد
صفحه‌کلید فارسی برای ویراستارها
گزارشی از مقالۀ «دربارۀ فارسی دری و فارسی دری‌وری»

دی
درباب پرداخت ترجمه

ویرایش ترجمه؛ راست‌کردن کژی‌ها

صفحات جانبی

برچیده‌ها
فرهنگ قواعد عربی