بایگانی وب‌نوشت

من آنچه نبشتم از این ابواب حلقه در گوش باشد و از عهدهٔ آن بیرون توانم آمد.
تاریخ بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی

اشاره: آنچه در ادامه می‌آید فهرست نوشته‌هایی است که از پاییز ۱۴۰۱ در وب‌نوشت حاضر منتشر شده است. صفحات جانبی وب‌نوشت هم در انتها آمده است.

سال ۱۴۰۲

شهریور
دربارهٔ «واردشدن بر»

مرداد
تعلیقه‌ها (۱)؛ زوربای یونانی

تیر
ولادتی دشوار
ای کاش به شهر، شحنه را زور نبود

خرداد
اهمیت بررسی ارجاع‌ها به آینده
گزارشی از مقالۀ «فواید و قواعد ساده‌نویسی»
وقتی کلمه‌ها بیشتر از یک معادل دارند

اردیبهشت
راهنمای دستورخط عربی در فارسی
کاش غلط نکنیم
واژه‌سازی با «سیر»
کجا تشدید بگذاریم؟
دربارۀ فعل «گشتن» و معانی آن

فروردین
خدای‌خوانی (۱۰ و پایانی)؛ ترجمۀ لفظ «مَعَ»
خدای‌خوانی (۹)؛ ترجمۀ جارومجرور «لي»
خدای‌خوانی (۸)؛ ترجمۀ حرف شبیه به فعل «إنَّ»
خدای‌خوانی (۷)؛ جایگاه گروه قیدی در جمله
خدای‌خوانی (۶)؛ ترجمۀ مناسب جار و مجرور و مفعول‌به
خدای‌خوانی (۵)؛ ترجمۀ حرف جر «بـ»
خدای‌خوانی (۴)؛ ترجمۀ فعل نهی «لا تَحمِل»
خدای‌خوانی (۳)؛ ترجمۀ فعل نهی «لا تُؤاخِذ»

خدای‌خوانی (۲)؛ ترجمۀ فعل امر «أَفرِغ»
خدای‌خوانی (۱)؛ ترجمۀ فعل امر «قِ»

خدای‌خوانی؛ درآمد (+فهرست)

سال ۱۴۰۱

اسفند
کتاب صوتی هم ویراستار می‌خواهد
در مصائب ویرایش کاغذی
سه به‌علاوۀ یک

بهمن
نحوۀ درج همزۀ وصل در وُرد
صفحه‌کلید فارسی برای ویراستارها
گزارشی از مقالۀ «دربارۀ فارسی دری و فارسی دری‌وری»

دی
درباب پرداخت ترجمه

ویرایش ترجمه؛ راست‌کردن کژی‌ها

آذر
داستان ویراستارباشی


صفحات جانبی

خرده‌نوشته‌ها
خرده‌گویه‌ها