حیاط‌خلوت ویرایش

بخش آموختن شامل مجموعه‌ای از آموزه‌ها و مطالب مرتبط با ویرایش و به‌نویسی است. نخستین قسمتِ این بخش کتابخانه است. کتابخانهٔ ویراستارباشی [لینک] سه زیرمجموعه دارد: معرفی مقاله [لینک]، معرفی کتاب [لینک] و بریده‌ها [لینک]. در بخش مقالات، مقالات خواندنیِ مرتبط با ویرایش و به‌نویسی را به‌صورت مختصر معرفی می‌کنیم و در صورت امکان، متن آن‌ها را نیز در اختیار خوانندگان قرار می‌دهیم. در بخش معرفی کتاب کتاب‌های ویرایشی و نگارشیِ مرجع و غیرمرجع را معرفی می‌کنیم. در صورتی که انتشار متن این کتاب‌ها منع قانونی نداشته باشد، متن آن‌ها را نیز برای بارگذاری در ویگاه قرار می‌دهیم.