روند کاری و تعرفه

روند کاری ویراستارباشی ساده است و سرراست.

۱. فرم شروع سفارش [لینک] را پر می‌کنید.

۲. یکی از سرویراستارانِ ویراستارباشی فرم و نمونۀ متن شما را بررسی می‌کند.

۳. در تماس تلفنی با شما نتیجۀ بررسی را اعلام می‌کنیم. تعرفۀ خدمات بسته‌به نیازهای ویرایشیِ متن و ملاحظات شما تعیین می‌شود.

۴. بنابه توافقِ صورت‌گرفته، قرارداد مختصری تنظیم می‌کنیم.

۵. کار آغاز می‌شود و به‌صورت تعاملی پیش می‌رود؛ یعنی ملاحظات شما به ویراستار منتقل می‌شود و ابهامات ویراستار به اطلاع شما می‌رسد. به‌این‌ترتیب ناهماهنگی‌ها به حداقل کاهش می‌یابد.

۶. متن ویراسته برای بررسی نهایی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

۷. پس‌از تأیید نهایی کار به‌پایان می‌رسد.