برای بستن، ESC را بفشارید

حافظ

1 مقاله
1
س

سه به‌علاوۀ یک

ویرایش سخنرانی ریزه‌کاری‌های خودش را دارد. ازآنجاکه بسیاری از سخنرانان به کاربرد شعر در سخنانشان علاقه دارند و در این کار عموماً متکی به حافظه هستند، شاید بتوان گفت یکی از وظایفی که ویراستار چنین متونی به عهده دارد بررسی دقیق اشعار است. در این یادداشت کوتاه، تجربه‌ای مرتبط را به اشتراک گذاشته‌ام.