اشاره: بعضی وقت‌ها مترجم با این تصور که معنای کلمه‌ای را می‌داند دست به ترجمه می‌زند، حال‌اینکه ممکن است آن کلمه بیش از یک معنا داشته باشد. بعضی چنین ترجمه‌ای را گرته‌بردارانه می‌دانند. در این یادداشت کوتاه، مثالی زده‌ام برای این نوع ترجمه‌ها.

در متنی آمده بود: «تیم از این موضوع آگاهی داشت و نهایتاً تصمیم گرفت که چیز بیشتری از این مکالمات به دست نخواهد آمد.» جمله را که خواندم، حس کردم یک جای کار می‌لنگد: اینکه چیزی از مکالمات به دست نخواهد آمد یک جور نتیجه‌گیری است، نه تصمیم‌گیری. همین باعث شد به فعل «تصمیم گرفت» شک کنم. وقتی به‌سراغ متن اصلی رفتم، به فعل «decide» برخوردم که «تصمیم‌گرفتن» آشناترین معنای آن است. اما این آشناترین معنا تنها یکی از معانی پنج‌گانه‌اش است. این فعل گاهی معنای «نتیجه‌گیری» می‌دهد و گاهی معنای «فیصله‌دادن» یا «حکم‌کردن» یا «متقاعدکردن و مجاب‌شدن».

نمی‌دانم این همان گرته‌برداری است یا نه؛ این‌قدر می‌دانم که مترجمِ کاربلد کمتر به حافظه‌اش اعتماد می‌کند.

دسته بندی شده در: