اشاره: در این یادداشت کوتاه، سعی می‌کنم با مثالی نشان دهم که در چه مواردی باید از تشدید استفاده کرد.

«باوجود رتبۀ شانزدهم تولید علم در جهان در سال ۲۰۱۴، اما در میزان استناد به مقالات،‌ در رتبۀ صدوپنجاه‌وچهارم دنیا هستیم که نشان می‌دهد در تولید علم رشد کمی داشته‌ایم…» این جمله در اینجا تمام نمی‌شود و ادامه‌ای هم دارد: «…اما رشد کیفی نکرده‌ایم.»
مشخص می‌شود «کمی» در این جمله ربطی به کمبود و کاستی ندارد، بلکه میم آن مشدد است و در برابر «کیفی» قرار می‌گیرد. بهتر است هرجا تشدید از بدخوانی جلوگیری می‌کند آن را درج کنیم.

دسته بندی شده در: