اخلاق حرفه‌ای

ویراستارباشی در طول همکاری و ارائۀ خدمات، خود را ملزم به رعایت اصولی اخلاقی زیر می‌داند.

۱. امانت‌داری: حفظ محرمانگی نخستین اصلی است که همکاران ما در گروه ویراستارباشی خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند. نگهداری صحیح از فایل‌ها و جلوگیری از انتشار آن‌ها، حفظ اطلاعات کارفرما و ممانعت از درز آن‌ها، و حفظ استقلال پروژه‌ها در هنگام همکاری با کارفرمایان مختلف ازجمله مصادیق امانت‌داری برای ما به‌شمار می‌رود.

۲. تعهد به کیفیت: گروه ویراستارباشی خود را در قبال کیفیت محصول یا خدمت نهایی مسئول می‌داند. در این راستا می‌کوشیم کاستی‌های عملکرد خود را با کمک شما پیوسته شناسایی و رفع کنیم.

۳. تعامل مستمر: دسترس‌پذیری و پاسخ‌گویی از آغاز تا پایان هر پروژه از ارزش‌های کاری ما در ویراستارباشی به‌شمار می‌رود.