برای بستن، ESC را بفشارید

ویرایش ترجمۀ عربی

11   مقاله
11

مروری ویرایشی بر متون ترجمه‌شده از عربی به فارسی

خ

خدای‌خوانی (۳)؛ ترجمۀ فعل نهی «لا تُؤاخِذ»

در سومین حاشیۀ ویرایشی بر ترجمۀ ادعیۀ قرآنی، تلاش مترجمان در برگرداندن فعل نهی «لا تُؤاخِذ» در آیۀ ۲۸۶ از سورۀ بقره را برمی‌رسم. آیا ترجمۀ این فعل به «مگیر» به‌قدر کافی رساست؟

خ

خدای‌خوانی (۲)؛ ترجمۀ فعل امر «أَفرِغ»

در ادامۀ حاشیه‌های ویرایشی بر ترجمۀ ادعیه، در این یادداشت، ترجمۀ فعل امر «أَفرِغ» در آیۀ ۲۵۰ سورۀ بقره را برمی‌رسیم و روش‌های گوناگونی را که مترجمان در ترجمۀ این فعل پیش گرفته‌اند بیان می‌کنیم.

خ

خدای‌خوانی؛ درآمد (+فهرست)

«خدای‌خوانی» عنوان سلسله یادداشت‌های کوتاهی است که در آن‌ها ترجمۀ متون دعایی را با نگاهی ویرایشی بررسی می‌کنم. در نخستین فصل از این یادداشت‌ها به‌سراغ دعاهای قرآنی رفته‌ام. این نوشته حکم درآمد را دارد.