در ویرایش صوری، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، «یکدستی» است. بر همین اساس، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال‌ها پیش بر آن شد که قواعدی وضع کند که عموم دست‌اندرکاران تولید متن بتوانند با مراجعه به آن، متنی تولید کنند که یکدست باشد و کمترین اشکالات صوری در آن به‌چشم بخورد.
در همین راستا فرهنگستان، دو اثر ارزشمند تهیه کرده است: جزوهٔ دستورخط و فرهنگ املایی خط فارسی.
در ادامه، بخشی کوتاه از مقدمهٔ جزوهٔ دستورخط را از نظر می‌گذرانید.