۶۸. پرتقال نام میوه است و پرتغال نام کشور.


۶۹. پشکل یا پشگل؟ مرحوم نجفی معتقد بود اوّلی صحیح است.

توضیح این مطلب را در کتاب #غلط_ننویسیم ذیل مدخل اشک/اشگ بخوانید.


۷۰. مرحوم نجفی پیاده‌کردن در معنای «عملی‌کردن یا اجراکردن» را خطا می‌دانست؛ اما این اصطلاح را به‌علت رواج در گفتار و نوشتار، دیگر نمی‌توان خطا دانست.


۷۱. 


ادامه دارد...