۴۶. باتری یا باطری؟ مرحوم نجفی ضبط اول را ترجیح می‌داد؛ اما فرهنگ املایی خط فارسی هر دو ضبط را بدون ترجیح یکی بر دیگری صحیح می‌داند.


۴۷. بادمجان یا بادنجان؟ هر دو درست است و در لغت‌نامه‌های دهخدا و معین، و فرهنگ املایی خط فارسی ذکر شده است. مرحوم نجفی معتقد بود شکل دوم بیشتر در متون آمده است.


۴۸. مرحوم نجفی بااین‌وجود را نادرست می‌دانست و معتقد بود باوجوداین درست است؛ اما واقعیت این است که هر دو در نوشتار و گفتار امروز به‌کار می‌روند.


۴۹. بحبوحه یا بهبوهه؟ بحبوحه به‌معنای میان هرچیز یا در گرماگرم و گیرودار آن با همین املا صحیح است و گاهی به‌غلط بهبوهه نوشته می‌شود.


۵۰. مرحوم نجفی در اثر را غلط می‌دانست و معتقد بود فقط #بر_اثر صحیح است؛ اما واقعیت این است که هر دو در گفتار و نوشتار امروز به کار می‌روند.


۵۱. حرف اضافهٔ «برتر» و «برتری» به‌ترتیب «از» و «بر» است: برتر از، برتری بر.

گاهی این دو را به‌جای هم به کار می‌برند که خطاست.


۵۲. برخوردار را فقط باید برای امور مثبت به کار برد.


۵۳. برگذار یا برگزار؟ مرحوم نجفی هر دو را صحیح و اوّلی را صحیح‌تر می‌دانست؛ اما فرهنگ املایی  خط فارسی فقط دومی را درست می‌داند. (مقالهٔ مرتبط از علی‌اشرف صادقی)


۵۴. واژهٔ بوستان از فارسی به عربی رفته و به‌شکل بساتین جمع بسته شده است. بهتر است در فارسی آن را با «ها» جمع ببندیم.


۵۵. بستگی دارد یگانه معادل it depends نیست. معادل‌های دیگر: تا ببینیم، تا چه پیش آید، تا چه شود، تا خدا چه خواهد و... .


۵۶. برخی معتقدند کاربرد کلمهٔ بعضی [یا برخی] با حرف اضافهٔ از خطاست. مرحوم نجفی معتقد بود این کاربرد درست است و در متون قدیم نیز نمونه‌هایی دارد.


۵۷. بلیت یا بلیط؟ مرحوم نجفی اوّلی را ترجیح می‌داد. #فرهنگ_املایی_خط_فارسی نیز فقط همین ضبط را صحیح می‌داند.


۵۸. بندر واژه‌ای فارسی است و بهتر است به‌جای جمع مکسر (بنادر) با «ها» جمع بسته شود.


۵۹. بورس نام کمک‌هزینه‌ای است که به برخی دانشجویان می‌دهند و بورسیه عنوان دانشجوی برخوردار از آن است. این دو را نباید به‌جای هم به کار برد.


۶۰. مرحوم نجفی معتقد بود کاربرد بهادادن به‌معنای «اهمیت‌دادن» خطاست. اما این کاربرد به‌قدری رایج شده که دیگر نباید آن را خطا دانست.


۶۱. مرحوم نجفی معتقد بود چون به‌خاطر در متون گذشتگان به‌کار نرفته است، کاربردش در متون دقیق روا نیست. البته نجفی به رواج این اصطلاح واقف بود و بیرون‌راندن آن از زبان را عملی نمی‌دانست.


۶۲. مرحوم نجفی کاربرد به‌زحمت به‌معنای به‌ندرت یا گاه‌وبیگاه را خطا می‌دانست. اما این کاربرد را فقط در صورتی می‌توان خطا دانست که منجر به کژتابی شود.


۶۳. قید به‌زودی مربوط به آینده است و کاربرد آن در جمله‌ای با فعل ماضی صحیح نیست.


۶۴. به‌عنوان معمولاً گرته‌برداری از as انگلیسی است و خیلی وقت‌ها می‌توان حذفش کرد.


۶۵.مرحوم نجفی کاربرد بی‌تفاوت در معنای «بی‌اعتنا» را گرته‌برداری و خطا می‌دانست؛ اما بعدها دراین‌باره تجدیدنظر کرد.


۶۶. اگر بعد از بیش‌ازپیش صفتی می‌آید، نباید صفت تفضیلی باشد. (مثال)


۶۷. حرف اضافهٔ بیگانه هم «از» است و هم «با». بنابراین هم «ازخودبیگانگی» درست است و هم «باخودبیگانگی»؛ اما اوّلی اصطلاح شده است.